Επαγγελματικές Άδειες

Καθορισμός ειδικοτήτων, βαθμίδων, επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση τεχνικών δραστηριοτήτων

Γονική Κατηγορία: Επαγγέλματα Κατηγορία: Επαγγελματικές Άδειες
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

 

Καθορισμός ειδικοτήτων, βαθμίδων, επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των παρακάτω τεχνικών δραστηριοτήτων:  

 

  • 1) (α) εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες,(β) χειρισμού και επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) εκτέλεσης τεχνικού έργου και  παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης  
  • 2) χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες  
  • 3) κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού  
  • 4) κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων

 

Κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς δ/θμιας εκπ/σης

Γονική Κατηγορία: Επαγγέλματα Κατηγορία: Επαγγελματικές Άδειες
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

 

To μεσοπρόθεσμο γενικό πλαίσιο δομών και διαδικασιών σχεδιασμού των Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο θα απονέμει στους αποφοίτους των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκτός των αποφοίτων παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ) πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στη συνέχεια να ασκήσουν διδακτικό έργο ως εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προτείνει με σχετικό έγγραφο προς τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων το Υπουργείο Παιδείας. Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

 

Προσωπικό ασφαλείας - Τίτλοι εκπαίδευσης για τις άδειες εργασίας στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Γονική Κατηγορία: Επαγγέλματα Κατηγορία: Επαγγελματικές Άδειες
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

 

Με το ΦΕΚ 664 της 17ης Μαΐου 2010 καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008 και αφορούν στην έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Β' και Γ'.

 


Σύμφωνα με την υπ? αριθ. 4892/1/76-στ? από 12-07-2010 Κ.Υ.Α. αποφασίσθηκε η προσκόμιση των τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, ως δικαιολογητικό για την έκδοση αδείας εργασίας, να είναι υποχρεωτική από 01-01-2012 (πηγή: Ελληνική Αστυνομία)

Έτσι για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείαςκατηγορίας Α', απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:
α. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας» τουΟργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείαςκατηγορίας Β', απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:
α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής. γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών. δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων. ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών. στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών. η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας. θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών  Ραδιοτεχνίας, Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας τουλάχιστον φοίτησης. ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης». ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α? κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών. ιβ. Δίπλωμα επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/92 των Ειδικο τήτων: (1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων». (2) «Ηλεκτρονικός οπτικό - ήλεκτρο - ακουστικών συστημάτων». (3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας». (4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων». (5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του Ηλεκτρονικού Τομέα. ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή ισότιμος τίτλος σπουδών. ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων: (1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού» (2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων» (3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών» (4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» (5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών. ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. ιστ. Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα.

Σύμφωνα με το ν. 3707/2008 στην κατηγορία Α' εντάσσονται όσοι ασκούν τις εξής δραστηριότητες: α. επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσι­ακών αγαθών και εγκαταστάσεων, β. προστασία φυσικών προσώπων, γ. ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα - τε­θωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων, δ.προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, δια­γωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, ε. έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβα­σης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής, στ. συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ζ. συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους, η. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των πε­ριπτώσεων α' έως και ζ' της παρούσας παραγράφου.

Στην κατηγορία Β' εντάσσονται όσοι ασκούν τις εξής δραστηριότητες: θ. εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, ι.εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και ια. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παρούσας παραγράφου.

 

Άδειες και ειδικότητες για επαγγέλματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης

Γονική Κατηγορία: Επαγγέλματα Κατηγορία: Επαγγελματικές Άδειες
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

 

Η άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 υπουργική απόφαση που δημοσιεύται στο ΦΕΚ 1483/τ.Β/2005. Τα επαγγέλματα και οι σχετικές με αυτά άδειες και πτυχία υπάγονται στους παρακάτω κλάδους.

 

Α. Κλάδος Διοικητικός? Παραγωγής α) Διευθυντής Παραγωγής, β) Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής, γ) Φροντιστής, δ) Γραμματέας Παραγωγής. 
Β. Κλάδος Σκηνοθεσίας
 α) Σκηνοθέτης, β) Βοηθός Σκηνοθέτη, γ) Γραμματέας Λήψεων (Σκριπτ) 
Γ. Κλάδος Φωτογραφίας
 α) Διευθυντής Φωτογραφίας, β) Χειριστής Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (CAMERAMAN), γ) Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός CAMERAMAN), δ) Φωτογράφος Σκηνής, ε) Μακινίστας, στ) Βοηθός Μακινίστα 
Δ. Κλάδος Ηλεκτρολόγων
 α) Chef Ηλεκτρολόγος, β) Α΄ Ηλεκτρολόγος (Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων), γ) Β΄ Ηλεκτρολόγος (Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων), δ) Χειριστής Γεννήτριας.
Ε. Κλάδος Σκηνογραφίας? Ενδυματολογίας
 α) Σκηνογράφος ? Ενδυματολόγος, β) Βοηθός Σκηνογράφου?Ενδυματολόγου, γ) Ενδυματολόγος, δ) Βοηθός Ενδυματολόγου, ε) Σκηνογράφος, στ) Βοηθός Σκηνογράφου, ζ) Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ η) Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος), θ) Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός), θ) Τεχνίτης Ξυλουργός, 
ΣΤ. Κλάδος Ήχου
 α) Μηχανικός Ήχου, β) Ηχολήπτης, γ) Βοηθός Ηχολήπτη (μπούμαν), δ) Σχεδιαστής Ήχου
Ζ. Κλάδος Μοντάζ α) Μοντέρ, β) Βοηθός Μοντέρ, γ) Μοντέρ Αρνητικού
Η. Κλάδος Μακιγιάζ? Κομμώσεις α) Μακιγιέρ / Μακιγιέζ, β) Βοηθός Μακιγιέρ / Μακιγιέζ, γ) Κομμωτής / Κομμώτρια
Θ. Κλάδος Ειδικών Εφφέ (Special Effects) α) Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ, β) Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ, γ) Τεχνικός Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ, δ) Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ
Ι. Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων α) Τεχνικός Προϊστάμενος Εργαστηρίου, β) Τεχνικός Xρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ), γ) Τεχνικός Εμφανιστής ? Εκτυπωτής, δ) Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου, ε) Τεχνικός Μίξης Ήχου
ΙΑ. Κλάδος Τηλεόρασης α) Μηχανικός Τηλεόρασης? Master control, β) Τεχνικός Μεταγραφών, γ) Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας, δ) Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης), ε) Βοηθός Εικονολήπτη (Βοηθός Χειριστή Τηλεοπτικής, Μηχανής Λήψης), στ) Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων ?LINK, ζ) Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας, η) Τεχνικός Ροής Προγράμματος, θ) Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF), ι) Χειριστής AUTO CUE, ια) Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager)

Ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος

Γονική Κατηγορία: Επαγγέλματα Κατηγορία: Επαγγελματικές Άδειες
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

 

Οριστικοποίηση πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. ΔΟΑ/Φ.13/137/οικ. 3902/13-02-2007 Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με  αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/71/16657 της 21-7-2006 σχετικά με τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος,  σας πληροφορούμε  ότι κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που συγκεντρώσαμε με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, σας αποστέλλουμε τους οριστικοποιημένους πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται ανά Υπουργείο οι ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, το επίπεδο ή η τάξη της, οι διατάξεις νόμου από τις οποίες προβλέπεται και η αρχή που την χορηγεί.

Δείτε την εγκύκλιο με τους σχετικούς πίνκακες ειδικοτήτων

Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

Τest επαγγελματικού προσανατολισμούδωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. 
Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.

Ο καιρός στη Δράμα
Bίντεο επαγγελμάτων γνώρισε τον κόσμο της εργασίας
Mετρητής Επισκέψεων
255874
Σήμερα:Σήμερα:82
Το μήναΤο μήνα82
ΣυνολικάΣυνολικά255874
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 2017-2018
Τελευταία νέα
Δημοφιλείς αναγνώσεις

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αρναούτης Ιωάννης Εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Δράμας.

Διαχείριση & Καθημερινή Ενημέρωση οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας:  Mυστακίδης Ιωάννης & Παπαδόπουλος Μιχαήλ.