Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Π.Δ. 44/2009

α. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

β. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολο γίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογία Υλικών

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων: α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Π.Δ. 45/2009.  Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Επαγγελματικά δικαιώματα των Τμημάτων του ΤΕΙ Πειραιά

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά έχει κωδικοποιήσει τα Επαγγελματικά Δικαιώματα που αφορούν στους πτυχιούχους των Τμημάτων του Ιδρύματος. Περισσότερες και επικαιροποιημένες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Πειραιά.


Σχολή Τεχνολογικών ΕφαρμογώνΤμήμα Κλωστοϋφαντουργίας


Δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα.


Τμήμα Αυτοματισμού


Εκκρεμεί η έκδοση προεδρικού διατάγματος.
Π.Δ.268 ΦΕΚ 268/28-12-2004 (Συμπλήρωση του Π.Δ.118/1995 (ΦΕΚ 75'Α) σχετικά με τον καθορισμό των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)


Τμήμα Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών Συστημάτων


Π.Δ. 345 ΦΕΚ 158/14-6-89 
Π.Δ.118/1995 (ΦΕΚ 75'Α) σχετικά με τον καθορισμό των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Τμήμα Ηλεκτρονικών


Π.Δ. 346 ΦΕΚ 158/14-6-89 
«?Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) δεν υφίσταται». Το ίδιο το Πτυχίο επέχει την θέση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η άδεια άσκησης ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ αποτελεί «κατάλοιπο του παρελθόντος» διότι κατά την δημιουργία του Π.Δ 346/89 δεν καταργήθηκε το σχετικό άρθρο του Νόμου 2624/53 & Π.Δ 510/71 το οποίο αναφέρεται σε εποχές που η επιστήμη της ηλεκτρονικής σχεδόν δεν είχε αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα ως ειδικότητα Μηχανικού.


Τμήμα Μηχανολογίας


Δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα. Ισχύουν Βασιλικά Διατάγματα του 1974 που περιλαμβάνουν διατάξεις του 1934.

Β.Δ. 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 Τεύχος Α'

Η Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται Αυτοδίκαια από την Δ/νση Βιομηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ αποκτούν αυτοδίκαια την τελική άδεια Μηχανολόγου.

Πρόσθετα δικαιώματα με άλλες διατάξεις για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. από την κτήση του πτυχίου :

Άρθρο 3 της αριθμ. 3899/253/Φ.9.2 ΦΕΚ 291/8-3-2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» 
Π.Δ. 55 ΦΕΚ 44/1-3-2000 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 38/1991(Α'21) «¨Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 48/1995 (Α'36) 
Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων με το Π.Δ. 420/87 αφού αποκτηθεί άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 511/77. 
Πυροπροστασία: Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, ανιχνεύσεως και ενεργού κατασβέσεων σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/1981 άρθρο 13γ' & 88/1997 ΦΕΚ 168 Β'/19.8.1997 και το Π.Δ. 374/88 ΦΕΚ 168 Α΄. 
Ψυκτικές εγκαταστάσεις: σύμφωνα με το Π.Δ. 87/1996 ΦΕΚ 72Α' άρθρο 7 & 10. 
Άδεια Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων σύμφωνα με το Ν.1575/85.

Τμήμα Ηλεκτρολογίας


Δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα - Ισχύουν Βασιλικά Διατάγματα του 1974 που περιλαμβάνουν διατάξεις του 1934. Β.Δ. 699 ΦΕΚ 233/Τεύχος Α'/1971

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Υπομηχανικού Β΄ τάξης αποκτάται Αυτοδίκαια από την Δ/νση Βιομηχανίας και επιτρέπει την Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μετά την συμπλήρωση τετραετίας από την κτήση του πτυχίου και με προϋπηρεσία 4 ετών εκ των οποίων 1 έτος σε εγκαταστάσεις ρεύματος άνω των 1000 αποκτούν την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Α΄τάξης.

Άλλα Δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις:

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων με το Π.Δ. 420/87 αφού αποκτηθεί άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 511/77 
Πυροπροστασία: Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση ανιχνεύσεως και ενεργού κατασβέσεως σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/1981 άρθρο 13γ' & 8/1997 ΦΕΚ 168 Β΄/19.8.1997 και το Π.Δ.374/88 ΦΕΚ 168 Α΄. 
Ψυκτικές εγκαταστάσεις: σύμφωνα με το Π.Δ. 87/1996 ΦΕΚ 72 Α΄ άρθρο 7&10. 
Άδεια Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων σύμφωνα με το Ν.1575/85

Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων


Π.Δ. 318/94, το οποίο έδινε με χρονική υστέρηση «αντίστοιχα» επαγγελματικά δικαιώματα με τους Διπλωματούχους Πολυτεχνείων. Κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Σ.τ.Ε. οπότε αναμένεται η έκδοση νέου.

Θέματα Δημόσιας Διοίκησης

?    Ν. 3174/ΦΕΚ 205Α΄/28-08-2003, άρθρο 9 παρ. 6 
"Καταργείται ο κλάδος "Τεχνολογικών Εφαρμογών" , και μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών και αφορά τους Πτυχιούχους ΤΕΙ και τους ισοτίμους με αυτούς 
?    ν.2470/97 ΦΕΚ 40,τεύχος Α΄21-3-1997 
"Αναμόρφωση Μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις"
Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3016 ΦΕΚ 110Α' 17-5-2002 άρθρο13( §1,2) όπου όλοι οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο. 
?    Ν.3212/03 ΦΕΚ 308Α΄ 
Επίδομα 3? για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου, Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. και ισοτίμους του κλάδου " ΤΕ Μηχανικών" ανάλογο σε απόδοση με εκείνο του 7? για τους Διπλ.Μηχανικούς. 
?    ν.2190/94 ΦΕΚ 28 Α΄/3-3-94 κεφ. Η΄ άρθρο 34 παραγ.5 περιπτώσεις γ & δ , άρθρο 36 παραγ.7 & 8 ν.2683/99 ΦΕΚ 19Α΄/9-2-1999 άρθρο 79 
"Εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι στην Δημόσια Διοίκηση" 
?    ν.2527/97 ΦΕΚ 206 Α΄/8-10-1997 
" Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94" 
?    ν.2503/97 ΦΕΚ 107 τεύχος Α΄,30-5-1997 ,άρθρο 8 " Διοίκηση ,Οργάνωση της Περιφέρειας , ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση"


Σχολή Διοίκησης και ΟικονομίαςΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Π.Δ. 514 ΦΕΚ 218/5-10-89 Άρθρο 1 
Ν.2515/1997 "Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού" (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 "Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του" (ΦΕΚ 228/τ.Α'/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α' /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006)


Τμήμα Λογιστικής


Ν.2515/1997 "Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού" (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 "Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του" (ΦΕΚ 228/τ.Α'/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α' /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006)


Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων


Π.Δ. 356 ΦΕΚ 160/16-6-89 Τεύχος Α' 
Ν.2515/1997 "Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού" (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 "Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του" (ΦΕΚ 228/τ.Α'/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α' /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006)

 

Σύλλογοι

 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Τ.Ε.Ι., και ισοτίμων Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. επέχει τη θέση Επιμελητηρίου για τους Μηχανικούς του Τ.Ε.Ι. αφού αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα τήρησης μητρώου άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την κτήση του Πτυχίου και παρέχει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών κάθε ειδικότητας και εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις προς χρήση σε Δημόσιες Αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος των Μηχανικών αυτής της κατηγορίας

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Μάρνη 44 ΤΚ.10438 Αθήνα, τηλ.2105227812-2105227276, fax : 2105213701

www.eetem.gr 
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Συγγενείς Κλαδικοί Σύλλογοι

Όλα τα μέλη εγγράφονται καταρχήν στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και ανάλογα με τις επιμέρους δραστηριότητες ή και τον τομέα απασχόλησης τους ,δύνανται να ενταχθούν και στους κατωτέρω συλλόγους : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παρακάτω κλαδικούς συλλόγους μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία των Κεντρικών Γραφείων της ΕΕΤΕΜ.

 • Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων)
  Διεύθυνση: Μάρνη 44, 10438, Αθήνα.
 • Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/ ΔΕΗ 
  Διεύθυνση: Μάρνη 33, 104-32 Αθήνα
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ ΟΣΕ
  Διεύθυνση: Κάνιγγος 6, Αθήνα
 • Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πρωτευούσης 
  Διεύθυνση: Εμμ.Μπενάκη 18, 106-78, Αθήνα
 • (Π.Ε.ΤΕ.Μ. ΟΤΕ) 
  Διεύθυνση: Αριστοτέλους 22 (2ος όροφος), 104-33, Αθήνα
 • ΣΗΜΟΑ (Σύλλογος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ολυμπιακής Αεροπορίας)
  Διεύθυνση: Φαλήρου 68, 117-41, Κουκάκι, Αθήνα
 • Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ Πολεμικής Αεροπορίας
  Διεύθυνση: Λευκοθέας 8, 116-33 Αθήνα
 • ΠΑΣΠΥΤΕΜ ΟΤΕ 
  Σύλλογος Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ ΕΡΤ-ΑΕ
 • Σύλλογος Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1935 με την επωνυμία "Σύνδεσμος Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργών Σχολών Εξωτερικού". Το 1998 μετονομάσθη σε "Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργών" και τελικά το 2002, τροποποιώντας το καταστατικό του, ενώθηκε με το "Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών Τ.Ε.Ι. Πειραιά". Σήμερα αποτελεί τον μοναδικό κλαδικό επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των Ελλήνων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, με σκοπό την προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής και επιστημονικής στάθμης του Πτυχιούχου Μηχανικού Κλωστοϋφαντουργού, την προβολή τού ρόλου του στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας καθώς και την προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων του.

Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, Χαϊμαντά 23 & Σωκράτους Τ.Κ. 15122 Μαρούσι Αθήνα Τηλ. - F ax : 210-8063857
www.hta.org.gr 
e -mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Σύλλογος Επιστημόνων Αυτοματισμού Βόρειας Ελλάδας www.automatismos.gr
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Τ.Ε.Ι. (Π.Σ.Ε.-Π.Η.Μ.Τ.Ε.) Βλαλη 56 (Αριστοτέλους) Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη Τηλ:2310256353 Fax : 2310942490 
  www.hlektrologoi-tei.gr

  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Πληροφορίες για τους συλλογικούς φορείς του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdias.teipir.gr/komvos 
  e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 • Σύλλογος Πτυχιούχων Εφαρμοσμένης Λογιστικής Επιστήμης Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Συ.Π.Ε.Λ.Ε.) Σωτηρίου Γκιόκα 8 Τ.Κ.19200 E λευσίνα Τηλ.2105547882-6947439845 (Χρήστος Σαρηγιαννίδης) Fax :2105541411 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών κ.ά.

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Το π.δ. 183/2008: "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, θ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)" δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 246/3 Δεκεμβρίου 2008.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Π.Δ. 180/2008

Δείτε το σχετκό ΦΕΚ

Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

Τest επαγγελματικού προσανατολισμούδωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. 
Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.

Ο καιρός στη Δράμα
Bίντεο επαγγελμάτων γνώρισε τον κόσμο της εργασίας
Mετρητής Επισκέψεων
229742
Σήμερα:Σήμερα:54
Το μήναΤο μήνα1788
ΣυνολικάΣυνολικά229742
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 2017-2018
Τελευταία νέα
Δημοφιλείς αναγνώσεις

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αρναούτης Ιωάννης Εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Δράμας.

Διαχείριση & Καθημερινή Ενημέρωση οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας:  Mυστακίδης Ιωάννης & Παπαδόπουλος Μιχαήλ.