Άσκηση επαγγέλματος γεωπόνου

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Σύμφωνα με το νόμο 4262/2014 "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις" Άρθρο 41 - Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000

Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό.

Πηγή: ν. 4262/2014

 

Εγκρίθηκε η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ενεκρίθη στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποδίδει με δικαιοσύνη επαγγελματικά δικαιώματα που θα δώσουν την δυνατότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, χωρίς στρεβλώσεις, σε ασφαλές εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον. Υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση μπορεί να συνδέεται με την απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Υπό το πρίσμα της κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020, η οποία στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προσφέρει ένα εργαλείο που δίνει διέξοδο στην Αγορά Εργασίας και κυρίως δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό ανθρώπινο κεφάλαιο».

Δικαστικοί επιμελητές μόνον οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Σύμφωνα με τον Νόμο 4072/2012, άρθρο 326 «Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις» η παράγραφος 10 ορίζει τα εξής:
Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995* (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών) αντικαθίστανται ως εξής:
«β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο.
γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του παρόντος και»,

Το άρθρο 3 του ν. 2318/1995 αφορά στον Διαγωνισμό ? Άσκηση (Δικαστικών Επιμελητών) ? Μέχρι και την τροποποίησή του γινόταν δεκτοί και οι έχοντες απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Με τον Νόμο 4072/2012 αυτή η δυνατότητα αίρεται και πλέον δικαίωμα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό των Δικαστικών Επιμελητών έχουν μόνον οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής.

-    Πληροφορίες: Προκήρυξη διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών έτους 2013
-    Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Τα 8 επίπεδα αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) παρουσίασε στις 27 Φεβρουαρίου 2014, στην πόλη Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου, την Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό, στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Στην έκθεση συμπεραλμβάνονται και οι δομές εκπαίδευσης - κατάρτισης του νέου νόμου 4186/2013(Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις). Σύμφωνα με την έκθεση το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα (Τυπική και μη Τυπική Εκπαίδευση) κατατάσσεται στα εξής 8 επίπεδα:

Επίπεδο 1

Απολυτήριο Δημοτικού.

Επίπεδο 2

Απολυτήριο Γυμνασίου.

Επίπεδο 3

? Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 Σ.Ε.Κ.

? Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 Ι.Ε.Κ.

Επίπεδο 4

? Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

? Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΕΠΑ.Λ.

? Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ.

? Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου.

Επίπεδο 5

? Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ.

? Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 Ι.Ε.Κ.

? Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής

Επίπεδο 6 (BACHEOR DEGREE)

? Πτυχίο Πανεπιστημίου

? Πτυχίο Τ.Ε.Ι.

? Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Επίπεδο 7 (MASTER?S DEGREE)

? Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Επίπεδο 8 (DOCTORATE)

? Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι παλαιότεροι τίτλοι σύμφωνα με την έκθεση κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

Επίπεδο 3

? Πτυχίο ΤΕΕ Α κύκλου

? Πτυχίο ΤΕΣ

Επίπεδο 4

? Πτυχίο ΤΕΕ Β κύκλου

? Πτυχίο ΤΕΛ

? Πτυχίο ΕΠΛ

? Απολυτήριο ΕΠΛ

? Απολυτήριο 6ταξίου Γυμνασίου

? Απολυτήριο ΤΕΛ

Επίπεδο 5

? Πτυχίο ΚΑΤΕΕ

? Πτυχίο ΚΑΤΕ

Η οριστική έγκριση της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση των τελικών επισημάνσεων για τη δημοσίευση της Έκθεσης, στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2014, κατά την 24η Συνεδρίαση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες.

Εγγραφή των πτυχιούχων του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

 

 

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με την K/87/19-2-2013 Συνεδρίασή της αποφάσισε να εγγράφονται οι απόφοιτοι, που έχουν ακολουθήσει το νέο πρόγραμμα Σπουδών, του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Επομένως, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας είναι Οικονομολόγοι και ασκούν το επάγγελμα του Οικονομολόγου (Λογιστή Φοροτέχνη και ότι άλλο προκύπτει για τους Πτυχιούχους Οικονομολόγους των ΑΕΙ της χώρας).

Πηγή: Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας / Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

Τest επαγγελματικού προσανατολισμούδωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. 
Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.

Ο καιρός στη Δράμα
Bίντεο επαγγελμάτων γνώρισε τον κόσμο της εργασίας
Mετρητής Επισκέψεων
229863
Σήμερα:Σήμερα:175
Το μήναΤο μήνα1909
ΣυνολικάΣυνολικά229863
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 2017-2018
Τελευταία νέα
Δημοφιλείς αναγνώσεις

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αρναούτης Ιωάννης Εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Δράμας.

Διαχείριση & Καθημερινή Ενημέρωση οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας:  Mυστακίδης Ιωάννης & Παπαδόπουλος Μιχαήλ.