Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου

Κατηγορία: Yπολογισμός Μορίων
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 455

Απόσπασμα της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 με θέμα: «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 995Β’/2015), γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίστηκαν στο άρ. 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’/2015), πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως καθορίστηκαν στο άρ. 2 της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 995 Β’ / 2015). Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5o) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ. 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’/2015).

2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:

i. Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων την εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
ii. Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται  το αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται  λα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.

3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 995Β’/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

Ο προσδιορισμός των μορίων για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου

Κατηγορία: Yπολογισμός Μορίων
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 466

Σύμφωνα με το 3ο άρθρο του ν. 4327/2015, π.3, «Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο».

Εξάλλου με το άρθρο 2 της με αριθμ. Φ.253 85476 Α528-5-2015 Υ.Α. ορίζεται ότι: «για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

image23ο άρθρο του ν. 4327/2015 π.3,
«α) Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα. Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Τι περιλαμβάνει η βεβαίωση πρόσβασης και ένα παράδειγμα υπολογισμού μορίων

Κατηγορία: Yπολογισμός Μορίων
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 4330

 

Δείτε μέσα από ένα παράδειγμα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η βεβαίωση πρόσβασης που αποκτούν οι μαθητές και οι μαθήτριες από το Γενικό Λύκειο αποφοίτησής τους ή της τελευταίας συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου. Ένα αντίγραφό της καταθέτουν μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο.

 

Ο γενικός βαθμός πρόσβασης που σε αυτήν αναγράφεται πολλαπλασιάζεται επί (Χ 8) και προσδίδει τον σημαντικότερο αριθμό μορίων. Τα υπόλοιπα μόρια προέρχονται από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας όπως αυτά καθορίζονται για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο μαθητής της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ κατεύθυνσης έχει εξεταστεί στο μάθημα γενικής παιδείαςΜαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής αλλά και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
Επομένως εάν στο μηχανογραφικό του δελτίο επιλέξει σχολές και τμήματα από δύο επιστημονικά πεδία τότε το ένα από αυτά θα είναι υποχρεωτικά το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και το δεύτερο μπορεί να είναι ένα από το 2ο ή το 4ο (τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής του δίνουν αυτό το δικαίωμα) ή το 5ο μιας και η επιπλέον συμμετοχή του στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας του δίνει τη δυνατότητα επιλογής και τμημάτων του 5ου Επιστημονικού πεδίου.

Τα μόριά του λοιπόν για κάθε πεδίο θα έχουν ως εξής:

Α. Μόρια που προκύπτουν από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 
12,60 Χ 8 = 100,80
Β. Μόρια από μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για κάθε επιστημονικό πεδίο


1ο Ε.Π. 
Αρχαία     10,2 Χ 1,3 = 13,26 
Ιστορ.      15,4 Χ 0,7 = 10,78
Σύνολο μορίων (100,80 + 13,26 + 10,78) Χ 100 = 12.484


2ο & 4ο Ε.Π. 
Μαθημ.       09,7 Χ 0,9 = 8,73 
Νεο. Γλώσ.  10,9 Χ 0,4 = 4,36
Σύνολο μορίων (100,80 + 8,73 + 4,36) X 100 = 11.389


5ο Ε.Π. 
ΑΟΘ        18,1 Χ 1,3 = 23,53        
Μαθημ.    09,7 Χ 0,7 =  6,79 
Σύνολο μορίων (100,80 + 23,53 + 6,79) X 100 = 13.112


«Στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών, αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του δεύτερου δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης μαθήματος προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών, αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.» (Φ253/151507/Β6 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β΄-2539/29-12-09)


Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο οδηγιών υποψηφίου έτους 2010

Η συνεισφορά του προφορικού βαθμού στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατηγορία: Yπολογισμός Μορίων
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 172

Ποια η μέγιστη συνεισφορά του προφορικού βαθμού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;
Ένα αναλυτικό κείμενο του Συμβούλου ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου, για την κατανόηση της σημασίας της συμμετοχής του προφορικού βαθμού στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Εφαρμογές υπολογισμού μορίων

Κατηγορία: Yπολογισμός Μορίων
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 808

 

Οι εφαρμογές (προγράμματα) που προτείνουμε για τον υπολογισμό μορίων έχουν σχεδιασθεί από τον Θεοτόκη Χρήστο, Ειδικό Πληροφόρησης του ΚΕΣΥΠ Αγρινίου για τον υπολογισμό των μορίων των μαθημάτων ΓΕΛ και από τον Σωκράτη Μιχαηλέλλη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ12-50 για τα μαθήματα του ΕΠΑΛ Β΄ομάδας.

 

Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός που θα κάνετε δεν υποκαθιστά τον επίσημο υπολογισμό των μορίων που πραγματοποιείται από την ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

Τest επαγγελματικού προσανατολισμούδωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. 
Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.

Ο καιρός στη Δράμα
Bίντεο επαγγελμάτων γνώρισε τον κόσμο της εργασίας
Mετρητής Επισκέψεων
251769
Σήμερα:Σήμερα:152
Το μήναΤο μήνα2990
ΣυνολικάΣυνολικά251769
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 2017-2018
Τελευταία νέα
Δημοφιλείς αναγνώσεις

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αρναούτης Ιωάννης Εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Δράμας.

Διαχείριση & Καθημερινή Ενημέρωση οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας:  Mυστακίδης Ιωάννης & Παπαδόπουλος Μιχαήλ.