Το νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ν. 4332/2015)

Κατηγορία: Μετεγγραφές
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 7509

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4332* (ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015). Στοάρθρο 21 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Α?ρθρο 21

1. Ε?ως την 1η Μαρτι?ου εκα?στου ε?τους τα Α.Ε.Ι. αποστε?λλουν στο Υπουργει?ο Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των ειδικω?ς αιτιολογημε?νη γνω?μη με αναφορα? στις λειτουργικε?ς δυνατο?τητες των Σχολω?ν και Τμημα?των του Ιδρυ?ματος ως προς τον αριθμο? των φοιτητω?ν που μπορου?ν να μετεγγρα?ψουν, συ?μφωνα με τις επο?μενες παραγρα?φους του παρο?ντος α?ρθρου.

2. Οι φοιτητε?ς των A.E.I., των Ανωτα?των Εκκλησιαστικω?ν Ακαδημιω?ν και των Ανω?τερων Σχολω?ν Τουριστικη?ς Εκπαι?δευσης του Υπουργει?ου Οικονομι?ας, Υποδομω?ν, Ναυτιλι?ας και Τουρισμου? που εγγρα?φησαν ει?τε με?σω της επιτυχι?ας τους στις εξετα?σεις πανελλαδικου? επιπε?δου Γενικου? Λυκει?ου (ΓΕΛ) η? Επαγγελματικου? Λυκει?ου (ΕΠΑΛ) ει?τε με?σω της χρη?σης α?σκησης του δικαιω?ματος προ?σβασης, ε?χουν δικαι?ωμα μετεγγραφη?ς σε αντι?στοιχη Σχολη? η? Τμη?μα, συ?μφωνα με τα οριζο?μενα στις παραγρα?φους 5 και 6 του παρο?ντος α?ρθρου.

3. Δεν ε?χουν δικαι?ωμα μετεγγραφη?ς οι φοιτητε?ς, οι οποι?οι ε?χουν υπερβει? τον ανω?τατο χρο?νο σπουδω?ν που προβλε?πεται για την απο?κτηση πτυχι?ου, συ?μφωνα με το Προ?γραμμα Σπουδω?ν του Α.Ε.Ι., στο οποι?ο φοιτου?ν.

4. Μετεγγραφη? δεν ει?ναι δυνατη?: α) απο? Τμη?μα η? Σχολη? του ιδι?ου Α.Ε.Ι. και β) απο? Τμη?μα η? Σχολη? Α.Ε.Ι. που εδρευ?ει στην ι?δια περιφε?ρεια. Αν το Τμη?μα η? η Σχολη? ε?χει ε?δρα σε περισσο?τερες πο?λεις της ι?διας περιφε?ρειας, ο φοιτητη?ς δικαιου?ται να μετεγγραφει? στον το?πο της κατοικι?ας των γονε?ων του η? του ε?χοντος την επιμε?λεια? του.

5. Η κατα? τα ανωτε?ρω μετεγγραφη? πραγματοποιει?ται με απο?φαση του Υπουργου? Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των και επιτρε?πεται μο?νον απο? Πανεπιστη?μιο σε Πανεπιστη?μιο η? απο? Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμο?ς των μετεγγραφομε?νων ει?ναι ι?σος με το 15% του συνολικου? αριθμου? των εισακτε?ων, κατα? το ε?τος αναφορα?ς, ανα? Σχολη? η? Τμη?μα των Α.Ε.Ι., ο?πως αυτο? θα οριστει? απο? τις οικει?ες Σχολε?ς η? Τμη?ματα. Οι Σχολε?ς η? τα Τμη?ματα εκα?στου Α.Ε.Ι. μπορου?ν να εισηγηθου?ν αιτιολογημε?νως μεγαλυ?τερο ποσοστο?. Σε περι?πτωση δεκαδικου? υπολοι?που, κατα? τον αριθμητικο? υπολογισμο? των θε?σεων, γι?νεται στρογγυλοποι?ηση στην αμε?σως μεγαλυ?τερη ακε?ραιη μονα?δα.

6. Οι δικαιου?χοι μετεγγραφη?ς δυ?νανται να υποβα?λουν σχετικη? αι?τηση προς την Κεντρικη? Υπηρεσι?α του Υπουργει?ου Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των για τις αντι?στοιχες Σχολε?ς η? Τμη?ματα ε?ως δυ?ο (2) διαφορετικω?ν Α.Ε.Ι.

7. Χορη?γηση του δικαιω?ματος μετεγγραφη?ς πραγματοποιει?ται κατα? φθι?νουσα σειρα? του συνο?λου των μορι?ων που ο δικαιου?χος σωρευ?ει απο? τα κα?τωθι κριτη?ρια:

α) Το κατα? κεφαλη?ν εισο?δημα του δικαιου?χου, εφο?σον διαθε?τει ι?διο εισο?δημα, και των μελω?ν της οικογε?νεια?ς του, για το τρε?χον οικονομικο? ε?τος, δεν υπερβαι?νουν αυτοτελω?ς και τα δυ?ο το ποσο? των τριω?ν χιλια?δων (3.000) ευρω?, συ?μφωνα με τα οριζο?μενα στον Κω?δικα Φορολογι?ας Εισοδη?ματος. Το ανωτε?ρω ποσο? αναπροσαρμο?ζεται με απο?φαση του Υπουργου? Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των (Μο?ρια 5).
β) Το κατα? κεφαλη?ν εισο?δημα του δικαιου?χου, εφο?σον διαθε?τει ι?διο εισο?δημα, και των μελω?ν της οικογε?νεια?ς του, για το τρε?χον οικονομικο? ε?τος, δεν υπερβαι?νουν αυτοτελω?ς και τα δυ?ο το ποσο? των ε?ξι χιλια?δων (3.001 ε?ως 6.000) ευρω?, συ?μφωνα με τα οριζο?μενα στον Κω?δικα Φορολογι?ας Εισοδη?ματος. Το ανωτε?ρω ποσο? αναπροσαρμο?ζεται με απο?φαση του Υπουργου? Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των (Μο?ρια 4).
γ) Το κατα? κεφαλη?ν εισο?δημα του δικαιου?χου, εφο?σον διαθε?τει ι?διο εισο?δημα, και των μελω?ν της οικογε?νεια?ς του, για το τρε?χον οικονομικο? ε?τος, δεν υπερβαι?νουν αυτοτελω?ς και τα δυ?ο το ποσο? των εννε?α χιλια?δων (6.001 ε?ως 9.000) ευρω?, συ?μφωνα με τα οριζο?μενα στον Κω?δικα Φορολογι?ας Εισοδη?ματος. Το ανωτε?ρω ποσο? αναπροσαρμο?ζεται με απο?φαση του Υπουργου? Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των (Μο?ρια 3).

Η μοριοδο?τηση των περιπτω?σεων α ? ε?ως και γ ? γι?νεται πα?ντα διαζευκτικω?ς, λαμβα?νεται δε κατ’ αυτη?ν υπο?ψη το υψηλο?τερο κατα? κεφαλη?ν εισο?δημα της σχετικη?ς δη?λωσης του δικαιου?χου.

δ) Ο δικαιου?χος να ει?ναι ορφανο?ς και απο? τους δυ?ο γονει?ς (Μο?ρια 3).
ε) Ο δικαιου?χος να ει?ναι με?λος πολυ?τεκνης οικογε?νειας (Μο?ρια 2).
στ) Ο δικαιου?χος να ει?ναι με?λος τρι?τεκνης οικογε?νειας (Μο?ριο 1).
ζ) Ο δικαιου?χος να ε?χει αδελφο? η? αδελφη?, φοιτητη? του προπτυχιακου? κυ?κλου σπουδω?ν, εφο?σον δεν ει?ναι η?δη κα?τοχος πτυχι?ου, μεταπτυχιακου? η? διδακτορικου? τι?τλου, που φοιτα? σε Πανεπιστη?μιο η? Τ.Ε.Ι. η? στις Ανω?τατες Εκκλησιαστικε?ς Ακαδημι?ες η? στην Ανω?τατη Σχολη? Παιδαγωγικη?ς και Τεχνολογικη?ς Εκπαι?δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθω?ς και στις Ανω?τερες Σχολε?ς Τουριστικη?ς Εκπαι?δευσης του Υπουργει?ου Οικονομι?ας, Υποδομω?ν, Ναυτιλι?ας και Τουρισμου?, διαφορετικη?ς πο?λης της μο?νιμης κατοικι?ας των γονε?ων τους η? ο δικαιου?χος να ανη?κει στην κατηγορι?α των πολυ?δυμων τε?κνων που συμμετει?χαν, το ι?διο σχολικο? ε?τος, στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις (Μο?ριο 1).

Στις ως α?νω περιπτω?σεις, μεταξυ? του το?που κατοικι?ας των γονε?ων η? του ε?χοντος την επιμε?λεια και του το?που σπουδω?ν του αδελφου?, προτεραιο?τητα για τη μετεγγραφη? ε?χει ο το?πος που δεν ει?ναι οι πο?λεις Αθη?να και Θεσσαλονι?κη.

η) Ο δικαιου?χος να ε?χει γονει?ς, τε?κνα, αδε?λφια η? συ?ζυγο που ε?χουν αναπηρι?α 67% και α?νω, πιστοποιου?μενης απο? το Κε?ντρο Πιστοποι?ησης Αναπηρι?ας (ΚΕ.Π.Α.) η? ε?χουν παθη?σεις που αναφε?ρονται στο παρα?ρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β ? 358) κοινη?ς υπουργικη?ς απο?φασης, ο?πως αυτη? εκα?στοτε τροποποιει?ται και αντικαθι?σταται (Μο?ριο 1).
θ) Ο δικαιου?χος να ει?ναι ορφανο?ς απο? τον ε?ναν γονε?α η? να ει?ναι τε?κνο α?γαμης μητε?ρας (Μο?ριο 1).
ι) Σε περι?πτωση ισοψηφι?ας κατα? την ανωτε?ρω μοριοδο?τηση, λαμβα?νονται υπο?ψη τα μο?ρια εισαγωγη?ς στα Α.Ε.Ι. των αιτου?ντων κατα? φθι?νουσα σειρα? κατα?ταξης.

8. Δεν εμπι?πτουν στο ποσοστο? της παραγρα?φου 5 του παρο?ντος α?ρθρου οι ακο?λουθες κατηγορι?ες:

α) Τα τε?κνα των θυμα?των της τρομοκρατι?ας, που αναφε?ρονται στην παρ. 1 του α?ρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α ? 120), τα οποι?α ε?χουν δικαι?ωμα μετεγγραφη?ς στην πο?λη που ο γονε?ας η? ο ε?χων την επιμε?λεια δηλω?νει ως μο?νιμη κατοικι?α του και
β) φοιτητε?ς που ε?χουν αναπηρι?α (σωματικη?, διανοητικη? η? ψυχικη?) 67% και α?νω, πιστοποιου?μενη απο? το Κε?ντρο Πιστοποι?ησης Αναπηρι?ας (ΚΕ.Π.Α.) η? φοιτητε?ς που πα?σχουν απο? τις αναφερο?μενες στο παρα?ρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ? 358) κοινη?ς υπουργικη?ς απο?φασης παθη?σεις, ο?πως αυτη? εκα?στοτε τροποποιει?ται η? αντικαθι?σταται, η? ε?χουν πραγματοποιη?σει δωρεα? οργα?νου η? μυελου? των οστω?ν σε συνα?νθρωπο. Οι φοιτητε?ς αυτοι? ε?χουν δικαι?ωμα μετεγγραφη?ς στην πο?λη που ο γονε?ας η? ο ε?χων την επιμε?λεια δηλω?νει ως μο?νιμη κατοικι?α η? στην πο?λη που πιθανω?ς τους παρε?χεται ιατρικη? με?ριμνα, συ?μφωνα με βεβαι?ωση της επιτροπη?ς της προαναφερο?μενης κοινη?ς υπουργικη?ς απο?φασης.

Η διαδικασι?α για την υποβολη? αιτη?σεων μετεγγραφη?ς, η εξειδι?κευση των κριτηρι?ων χορη?γηση?ς της, καθω?ς και κα?θε α?λλη αναγκαι?α λεπτομε?ρεια για την εφαρμογη? της ανωτε?ρω παραγρα?φου 7 ορι?ζεται με απο?φαση του Υπουργου? Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των.

9. Η κατ’ εξαι?ρεση μετεγγραφη? ει?ναι δυνατη? μετα? απο? απο?φαση πενταμελου?ς Επιτροπη?ς, η οποι?α αποτελει?ται απο? ε?ναν εκπρο?σωπο, ο οποι?ος υποδεικνυ?εται απο? το Σω?μα Επιθεωρητω?ν − Ελεγκτω?ν Δημο?σιας Διοι?κησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελει? χρε?η Προε?δρου, ε?ναν (1) εκπρο?σωπο που υποδεικνυ?εται απο? τη Συ?νοδο των Πρυτα?νεων, ε?ναν (1) εκπρο?σωπο απο? τη Συ?νοδο Προε?δρων των Τ.Ε.Ι. ε?ναν (1) εκπρο?σωπο Διευ?θυνσης Ανω?τατης Εκπαι?δευσης του Υπουργει?ου Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των και ε?ναν (1) εκπρο?σωπο του Υπουργει?ου Υγει?ας, με ε?ργο την εξε?ταση αιτημα?των για κατ’ εξαι?ρεση μετεγγραφη? σε ιδιαι?τερα σοβαρε?ς και τεκμηριωμε?να εξαιρετικε?ς περιπτω?σεις φοιτητω?ν Α.Ε.Ι. της ημεδαπη?ς. Η Επιτροπη? ει?ναι α?μισθη και συγκροτει?ται κατ’ ε?τος με απο?φαση του Υπουργου? Πολιτισμου?, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, στην οποι?α ορι?ζεται και κα?θε α?λλη λεπτομε?ρεια της λειτουργι?ας της.

10. Οι μετεγγραφο?μενοι φοιτητε?ς δυ?νανται να κα?νουν χρη?ση των διατα?ξεων του α?ρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α’24).

11. Η ισχυ?ς του παρο?ντος α?ρθρου αρχι?ζει απο? το ακαδημαι?κο? ε?τος 2015−2016. Κατα? την πρω?τη εφαρμογη? του (ακαδημαι?κο? ε?τος 2015−2016), προθεσμι?α της παραγρα?φου 1 ορι?ζεται η 11.9.2015.

12. Καταργει?ται το α?ρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (Α ?118).

Πηγή: Νόμος 4332* (ΦΕΚ 76/Α/09.07.2015)

Σχετ.: Αντιστοιχίες Τμημάτων ΠανεπιστημίωνΑντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ και τροποποίηση της σχετικής Υ.Α.

Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

Τest επαγγελματικού προσανατολισμούδωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. 
Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.

Ο καιρός στη Δράμα
Bίντεο επαγγελμάτων γνώρισε τον κόσμο της εργασίας
Mετρητής Επισκέψεων
255887
Σήμερα:Σήμερα:95
Το μήναΤο μήνα95
ΣυνολικάΣυνολικά255887
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 2017-2018
Τελευταία νέα
Δημοφιλείς αναγνώσεις

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αρναούτης Ιωάννης Εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Δράμας.

Διαχείριση & Καθημερινή Ενημέρωση οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας:  Mυστακίδης Ιωάννης & Παπαδόπουλος Μιχαήλ.